Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de Herenkapper Academy

Let op: Tijdens het boeken van een cursus zijn tevens de inschrijf- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1 – Identiteit van de Herenkapper Academy

De Herenkapper Academy levert materialen en diensten (cursussen) aan kappers-/kapsters en andere dienstverleners die zich gespecialiseerd hebben of zich willen gaan specialiseren in het beoefenen van het herenvak of een onderdeel hiervan.

Vestigingsadres: Stadhoudersmolenweg 142, 7317 AW, Apeldoorn

Telefoon: 055 200 20 45

E-Mail adres: info@deherenkapperacademy.nl

KvK-nummer: 72668555

Btw-nummer: NL859190602

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Herenkapper Academy en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de Herenkapper Academy en haar klanten.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking gesteld, zodanig dat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. De op de website www.deherenkapperacademy.nl van de Herenkapper Academy aangeboden zaken bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten. Als er gebruik is gemaakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Herenkapper Academy niet.
 2. Ingeval het aanbod betrekking heeft op een educatieve dienst, wordt op duidelijke wijze vermeld:
 • het tijdstip van aanvang en de duur van de dienst;
 • de plaats waar deze zal worden uitgevoerd;
 • de wijze van uitvoering;
 • een beknopt overzicht van onderwerpen die zullen worden behandeld;
 • de voorwaarden waaronder de educatieve dienst eventueel niet doorgaat;
 • de prijs met alle bijkomende kosten en belastingen;
 • de wijze van betaling.

3.   Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. U aanvaardt het aanbod (langs elektronische weg) door inschrijving voor een cursus automatisch akkoord gaat met de algemene voorwaarden en/of de aanvullende inschrijf- en betalingsvoorwaarden van de Herenkapper Academy.
 3. De Herenkapper Academy heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien u de mogelijkheid geboden krijgt elektronisch te betalen, zal de Herenkapper Academy daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Indien de Herenkapper Academy goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – De prijs

 1. Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 6 – Nakoming overeenkomst

de Herenkapper Academy staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 7 – Uitvoering van diensten

 1. de Herenkapper Academy neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Bij inschrijving voor een cursus aanvaardt u de van toepassing zijnde aanvullende inschrijf- en betalingsvoorwaarden, zoals vermeld in de Inschrijf- en betalingsvoorwaarden van de Herenkapper Academy

Artikel 8 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dient u de verschuldigde bedragen te voldoen binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de overeenkomst is bevestigd.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kunt u geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, bent u wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag als u, nadat u bent gewezen op de te late betaling, binnen de nieuw gestelde betalingstermijn nog niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet. de Herenkapper Academy  is dan gerechtigd de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen met een minimum van € 40,-. De Herenkapper Academy kan ten voordele van u hiervan afwijken.

Artikel 9 – Klachten en geschillenregeling

 1. De Herenkapper Academy doet haar uiterste best om alle leveringen en diensten tot uw tevredenheid uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de organisatie of de aangeboden materialen of cursus. Heeft u een klacht, dan hoopt de Herenkapper Academy dat u deze klacht kenbaar maakt. Zo kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Meestal lost dit al veel op. Voor eventuele klachten kunt u een bericht sturen naar info@deherenkapperacademy.nl. Bellen mag uiteraard ook: ons telefoonnummer is 055 200 20 45.

Alles op een rijtje

Bekijk ook de inschrijf- en betalingsvoorwaarden die van toepassing zijn op onze cursussen.

je vind ze hier